جستجو
جستجوی پیشرفته
نظر شما در رابطه با فعالیت های انتشارات ما
ضعیف متوسط
خوب عالی
راهنمای نظارت در طرح های عمرانی
نویسنده/مترجم:
مهندس محمد علی فرشاد فر
موضوع: عمران
تاریخ چاپ: ۱۳۹۲
نوبت چاپ: ۵
تعداد صفحات: ۲۹۶
سی دی: ندارد
شابک: 978-600-168-028-1
ناشر: نوآور
مبلغ(ريال): ۱۶۰,۰۰۰
مبلغ با تخفیف: ۱۵۲,۰۰۰
موجود است
در تهیه «راهنمای نظارت در طرحهای عمرانی» سعی شده است- عمده موضوعات و مطالب مورد نیاز جامعه مهندسین در بخش نظارت و به طور اخص صنعت ساختمان آورده شود. آشنایی با فرآیند شكل گیری یك پروژه در قالب موافقتنامه طرحهای عمرانی و شرح فصول موافقتنامه و نیز كلیاتی از روال تنظیم مبالغ پیش بینی اولیه اعتبار یك پروژه- جهت آگاهی و به حداقل رساندن درصد خطاهای احتمالی كه عمدتاً تحت عنوان اصلاحیه موافقتنامه رفع می گردد- آورده شده است. در ادامه اهم وظایف دستگاه نظارت- كارفرما- ناظرین مقیم در كارگاه و نحوه بررسی و ارایه صورت وضعیت كاركرد پیمانكاران و نیز كلیات و مثالهایی از مبحث ساختار شكست كار (WBS) در قراردادهای پیمان با نرخ متر مربع زیربنا جمع آوری و ارایه گردیده است. از دیگر ویژگیهای كتاب «راهنمای نظارت در طرح های عمرانی» مقدمه ای بر مباحث برنامه ریزی و كنترل پروژه و به خصوص آشنـایی با برنـامه زمانبندی CPM (مسیـر بحـرانی) می باشد. در ضمن به جهت دسترسی سهل و آسان مهندسین ناظر- متن كامل شرایط عمومی پیمان كه به طور فزاینده مورد رجوع در طرحهای عمرانی می باشد- در پایان این مجموعه ارایه شده است.

كلمات كلیدی : راهنمای نظارت در طرحهای عمرانی - طرحهای عمرانی و انواع آن - اجرای كار به صورت پیمانی - اجرای كار به صورت امانی - یوزانس - اعتبارات اسنادی - بیع متقابل - فانیاس - شورای برنامه ریزی و توسعه استان - اعتبارات طرحهای عمرانی - برآورد اولیه - پیش بینی اعتبار طرح عمرانی - موافقتنامه در طرحهای عمرانی - فصول طبقه بندی اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای - گردش كار اجرای طرح های عمرانی - وظایف كارفرما - وظایف دستگاه نظارت - پیشرفت فیزیكی پروژه - دستورالعمل پرداخت صورت وضعیت های كاركرد - ساختار شكست كار - ضرایب قراردادی - برنامه ریزی و كنترل پروژه - سیر بحرانی CPM - مهندس محمد علی فرشاد فر

فهرست مطالب:


مقدمه


مفاهیم و اصطلاحات بودجه ریزی (كلید واژه ها)


بودجه


تعریف بودجه


بودجه عمومی دولت


اعتبارات جاری (هزینه ای)


اعتبارات عمرانی (تملك دارایی های سرمایه ای)


سایر منابع تامین اعتبار


تنخواه گردان


1- تنخواه گردان خزانه


2- تنخواه گردان استان


3- تنخواه گردان حسابداری


4- تنخواه گردان پرداخت


تامین اعتبار


درخواست وجه


تخصیص اعتبار


طرح های عمرانی و انواع آن


طرح انتفاعی


طرح غیرانتفاعی


طرح مطالعاتی


طرح های ملی و استانی


پروژه


قرارداد


اجرای كار به صورت پیمانی


اجرای كار به صورت امانی


یوزانس (Usance)


اعتبارات اسنادی


بیع متقابل


فایناس (تسهیلات مالی (Finace))


شورای برنامه ریزی و توسعه استان


چگونگی برآورد اعتبارات در قالب پروژه ها و برآورد اعتبار طرح


نحوه تنظیم اعتبارات مورد نیاز برای طرح های عمرانی


الف) برآورد اولیه


ب) ضرایب متفرقه قابل اعمال به برآورد اولیه به منظور پیش بینی اعتبار طرح عمرانی


موافقتنامه در طرح های عمرانی چیست؟


ـ دارایی های تولید شده (دارایی های ثابت)


فصل اول ـ ساختمان و مستحدثات


فصل دوم ـ ماشین آلات و تجهیزات


فصل سوم ـ سایر دارایی های ثابت


فصل چهارم ـ تغییر در موجودی انبار


فصل پنجم ـ اقلام گران بها


فصل ششم ـ زمین


فصل هفتم ـ سایر دارایی های تولید نشده


شرح فصول طبقه بندی اقتصادی اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای


فصل اول ـ ساختمان و سایر مستحدثات


فصل دوم ـ ماشین آلات و تجهیزات


فصل سوم ـ سایر دارایی های ثابت


فصل چهارم ـ موجودی انبار


فصل پنجم ـ اقلام گران بها


فصل ششم ـ زمین


فصل هفتم ـ سایر دارایی های تولید نشده


نمونه موافقنامه طرح های عمرانی


نمونه برگ درخواست اعتبارات طرح های عمرانی


گردش كار اجرای طرح های عمرانی


وظایف كارفرما و دستگاه نظارت در قراردادهای پیمانكاری (برگرفته از پیمان و شرایط عمومی پیمان)


اختیارات و وظایف كارفرما در پیمان و شرایط عمومی پیمان


اختیارات و وظایف دستگاه نظارت در پیمان و شرایط عمومی پیمان


چگونگی تعیین پیشرفت فیزیكی پروژه ها و پیشرفت فیزیكی طرح


الف) پیشرفت فیزیكی پروژه


ب) پیشرفت فیزیكی طرح


تعریف یك شاخص


شرح وظایف مهندس ناظر مقیم


1- تعریف ناظر مقیم


2- آشنایی با مدارك پروژه


3- آشنایی با محیط كار


4- تعیین نقاط اصلی و تحویل كارگاه


5- پیاده كردن نقشه ها


6- گزارش وضعیت زمین محل اجرای پروژه


7- دفتر كارگاه


8- برنامه پیشرفت كار


9- تهیه وسایل اندازه گیری


10- اطلاع از مقررات و قوانین كار و بیمه های اجتماعی


11- پرسنل پیمانكار


12- صورت مجالس و دستور مراحل مختلف اجرای كار


13- گزارشات كارگاه


14- نمونه ها و آزمایشات


15- ماشین آلات كارگاه


16- تهیه صورت وضعیت های موقت


17- دستمزد كارگران


18- تعطیلی كارگاه


19- گزارش پایان كار


20- تحویل موقت


21- تهیه صورت وضعیت قطعی


22- خاتمه كار و پایان وظایف ناظر مقیم


دستورالعمل پرداخت صورت وضعیت های كاركرد در قراردادهای فهرست بهایی


نحوه و تدوین صورت وضعیت های كاركرد


جدول شماره (1)


جدول شماره (2)


جدول شماره (3)


جدول شماره (4)


جدول شماره (5)


شرح وظایف واحدهای دست اندركار در تهیه- بررسی و پرداخت صورت وضعیت های موقت


برنامه زمان بندی پرداخت صورت وضعیت های موقت


فرآیند اجرایی پرداخت صورت وضعیت ها در قراردادهای فهرست بهایی


نكات قابل توجه


مستندات و مدارك پیوست صورت وضعیت ها


دستورالعمل پرداخت صورت وضعیت های كاركرد در قراردادهای پیمان با نرخ مترمربع زیر بنا


جدول شماره (1)


جدول شماره (2)


جدول شماره (3)


جدول شماره (4)


ساختار شكست كار (Work Break down Structure) (WBS)


نمونه یك (سازمان مدیریت و برنامه ریزی بخشنامه پیمان با نرخ مترمربع زیر بنا)


نمونه ای از تفكیك عملیات اجرایی یك ساختمان (اسكلت فلزی)


نمونه دو (سازمان مسكن و شهرسازی)


ساختمان مسكونی (اسكلت فلزی)


نمونه سه (سازمان مسكن و شهرسازی)


ساختمان مسكونی (اسكلت بتنی)


نمونه چهار (سازمان مسكن و شهرسازی)


محوطه سازی خانه مسكونی


نمونه پنجم (سازمان مسكن و شهرسازی)


مراكز فرهنگی و هنری (اسكلت فلزی)


نمونه شش (سازمان مسكن و شهرسازی)


ساختمان اداری (اسكلت بتنی)


نمونه هفتم (اداره كل نوسازی مدارس)


ساختمان های فلزی


نمونه هشتم (اداره كل نوسازی مدارس)


(ساختمان بتنی)


اداره كل نوسازی و مدارس


جدول درصدبندی انجام تجهیز و برچیدن كارگاه (نسبت به كل قرارداد)


اداره كل نوسازی و مدارس


جدول درصد پیشرفت فیزیكی عملیات تاسیسات مكانیكی ساختمان اصلی


اداره کل نوسازی و مدارس


جدول درصد پیشرفت فیزیكی عملیات تاسیسات برقی ساختمان اصلی


اداره كل نوسازی مدارس


جدول درصد پیشرفت فیزیكی محوطه با رویه آسفالتی


تاسیسات مكانیكی محوطه


تاسیسات برقی محوطه


(اداره كل نوسازی مدارس)


جدول درصد پیشرفت فیزیكی دیوار و دورنما (متر طول)


شرح ضرایب قراردادی


1- ضریب بالاسری


1) هزینه بالاسری عمومی


2) هزینه بالاسری كار


جدول آنالیز ضرایب بالاسری در دوران های مختلف


2- ضریب منطقه ای


ضرایب منطقه ای استان تهران


3- ضریب طبقات


4- ضریب ارتفاع


5- ضریب پیمان (ضریب پیشنهادی پیمانكار)


نمودار نحوه محاسبه ضریب افزایش و یا كاهش در مناقصه (پلوس و مینوس)


6- ضریب تجهیز كارگاه


نحوه پرداخت


فهرست ردیف های تجهیز و برچیدن كارگاه


نمودار نحوه محاسبه مبلغ برآورد هزینه اجرا و نحوه اعمال هزینه های تجهیز و برچیدن كارگاه


نمودار نحوه پرداخت هزینه های تجهیز و برچیدن كارگاه


نحوه محاسبه اضافه مبلغ تجهیز كارگاه در موارد كارهای اضافی (جدید)


نمودار مبلغ تجهیز كارگاه در موارد كارهای اضافی (جدید)


7- ضریب تعدیل


الف) قراردادهای فهرست بهایی


ب) قراردادهای پیمان با نرخ مترمربع زیر بنا


محاسبه D


8- ضریب مابه التفاوت مصالح


كسورات


1- صورت وضعیت قبلی


2- تضمین حسن انجام كار


3- پیش پرداخت


4- كسور قانونی


نمودار دامنه شمول و نوع قرارداد حق بیمه تامین اجتماعی


نمودار نحوه محاسبه حق بیمه تامین اجتماعی


نمودار نحوه پرداخت حق بیمه و اخذ مفاصاحساب


آشنایی با برنامه ریزی و كنترل پروژه


تعریف پروژه


مدیریت پروژه


مسیولیت های مدیر پروژه


وظایف مدیر پروژه


برخی از مهم ترین آثار و نشانه های مدیریت ضعیف و بد در پروژه را به شرح زیر می توان برشمرد


سیستم برنامه ریزی و كنترل پروژه چیست؟


انواع روش های زمان بندی و نمایش فعالیت یك پروژه


1- روش نمودار میله ای (Bar chart)


2- روش های تحلیل شبكه


ویژگی های روش های تحلیل شبكه (مسیر بحرانی- سی. پی. ام CPM)


آیا سی. پی. ام (C. P. M) مشكلات ما را حل می كند؟


مقدمه ای بر برنامه زمان بندی پروژه (مسیر بحرانی CPM) در مدیریت پروژه


برخی مفاهیم كلی در مدیریت پروژه


مشخصه های روابط (Dependency Attributes)


نمودار پرت


مشخصات مسیر بحرانی


روش ریاضی


به مشكل عمومی پروژه ها یعنی زمان می پردازیم


شرایط عمومی پیمان


فصل اول ـ تعاریف و مفاهیم


ماده 1ـ پیمان


ماده 2ـ موافقتنامه


ماده 3ـ شرایط عمومی


ماده 4ـ شرایط خصوصی


ماده 5ـ برنامه زمانی اجرای كار


ماده 6ـ كارفرما


ماده 7ـ پیمانكار


ماده 8ـ مدیر طرح


ماده 9ـ مهندس مشاور- مهندس ناظر


ماده 10ـ رییس كارگاه


ماده 11ـ پیمانكار جزء


ماده 12ـ كار- كارگاه- تجهیز و برچیدن كارگاه


ماده 13ـ مصالح- تجهیزات- مصالح و تجهیزات پای كار- ماشین آلات و ابزار- تاسیسات و ساختمانهای موقت- وسایل


ماده 14ـ برآورد هزینه اجرای كار- مبلغ پیمان- مبلغ اولیه پیمان- مبلغ نهایی پیمان- ضریب پیمان- نرخ پیمان- مدت پیمان- مدت اولیه پیمان- متوسط كاركرد فرضی ماهانه


ماده 15ـ روز- ماه- تاریخها- مفرد و جمع- عنوانها


فصل دوم ـ تاییدات و تعهدات پیمانكار


ماده 16ـ تاییدات پیمانكار


ماده 17ـ كاركنان


ماده 18ـ مسیولیت حسن اجرای كار- برنامه كار- گزارش پیشرفت كار- هماهنگی با پیمانكاران دیگر- رییس كارگاه


ماده 19ـ كنترل نقاط نشانه - پیاده كردن نقشه ها- اندازه گیری ها


ماده 20ـ تجهیز كارگاه- تدارك مصالح- تجهیزات و ماشین آلات


ماده 21ـ حفاظت از كار و شخص ثالث- بیمه كار- مراقبت های لازم


ماده 22ـ ترتیب گردش مدارك- نقشه ها و ابلاغ دستور كارها


ماده 23ـ حفاظت تاسیسات زیر بنایی و تغییر وضع آن ها


ماده 24ـ واگذاری- پیمانكاران جزء


ماده 25ـ اجرای كار در شب


ماده 26ـ آثار تاریخی و اشیای عتیقه


ماده 27ـ اقامتگاه قانونی


فصل سوم ـ تعهدات و اختیارات كارفرما


ماده 28ـ تحویل كارگاه


ماده 29ـ تغییر مقادیر كار- قیمت های جدید- تعدیل نرخ پیمان


ماده 30ـ تغییر مدت پیمان


ماده 31ـ مدیریت اجرا


ماده 32ـ نظارت بر اجرای كار


ماده 33ـ مهندس ناظر


فصل چهارم ـ تضمین- پرداخت- تحویل كار


ماده 34ـ تضمین انجام تعهدات


ماده 35ـ تضمین حسن انجام كار


ماده 36ـ پیش پرداخت


ماده 37ـ پرداخت ها


ماده 38ـ پرداخت های ارزی


ماده 39ـ تحویل موقت


ماده 40ـ صورت وضعیت قطعی


ماده 41ـ تحویل قطعی


ماده 42ـ مسیولیت های دوره تضمین


فصل پنجم ـ حوادث قهری- فسخ- ختم- تعلیق- هزینه تسریع- خسارت تاخیر- تسویه حساب- حل اختلاف


ماده 43ـ بروز حوادث قهری


ماده 44ـ ممنوعیت قانونی


ماده 45ـ حقوق انحصاری ثبت شده


ماده 46ـ موارد فسخ پیمان


ماده 47ـ اقدامات فسخ پیمان


ماده 48ـ خاتمه پیمان


ماده 49ـ تعلیق


ماده 50ـ هزینه تسریع كار- خسارت تاخیر كار


ماده 51ـ صورتحساب نهایی


ماده 52ـ تسویه حساب


ماده 53 ـ حل اختلاف


ماده 54ـ قوانین و مقررات حاكم بر پیمان


قوانین و مقررات و شرح وظایف ناظرین حقیقی و حقوقی نظام مهندسی ساختمان


نمایه


منابع و مآخذ

تعداد خرید
 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق به انتشارات نوآور می باشد ( پیاده سازی خضرایی )