جستجو
جستجوی پیشرفته
نظر شما در رابطه با فعالیت های انتشارات ما
ضعیف متوسط
خوب عالی
شیمی تجزیه
نویسنده/مترجم:
دكتر الهه بختیاریان
موضوع: شیمی
تاریخ چاپ: ۱۳۸۶
نوبت چاپ: ۱
تعداد صفحات: ۱۷۶
سی دی: ندارد
شابک: 978-964-2804-27-6
ناشر: نوآور
مبلغ(ريال): ۸۰,۰۰۰
مبلغ با تخفیف: ۷۶,۰۰۰
موجود است
«شیمی تجزیه» با جداسازی- شناسایی و تعیین مقدار نسبی اجزای سازنده یك نمونه سر و كار دارد. در یك تجزیه كیفی- هویت شیمیایی گونه ها در نمونه و در یك تجزیه كمی- مقدار نسبی یك یا چند گونه مشخص می گردد. معمولا قبل از تجزیه كمی اطلاعات كیفی مورد نیاز است. همچنین یك مرحله جداسازی بعنوان بخشی از تجزیه كمی و كیفی معمولی ضرورت می یابد.

كلمات كلیدی: تجزیه کمی - الكتریكی - كولن سنجی - كروماتوگرانی - استخراج - تقطیر - تجزیه شیمیایی - نمونه آزمایشگاهی - نمونه برداری - توزین نمونه - ارزیابی نتایج - ارزیابی آماری داده های تجزیه ای - صحت و دقت - خطای نسبی - واریانس - گستره یا دامنه - انحراف معیار استاندارد - متوسط انحراف از میانگین - انحراف استاندارد نسبی - روشهای تجزیه حجمی - محلولهای استاندارد - آشکار سازی خطاهای معین - تجزیه گر - نمونه های استاندارد - کلسیم - تجزیه عنصر - خطای نامعین - میانگین تجربی - داده های تجزیه ای - نمونه های خمیر دندان - كمپلكسومتری - محلول سازی - آزمایش های تجزیه کمی - حلال - غلظت مولی - مولاریته تجزیه ای - محلول - مولاریته تعادلی یا گونه - غلظت تعادلی - اسید - کمپلکس - نیمه واكنش - تیتراسیون تشكیل كمپلكس - انواع لیگاندها - الكترون - پایداری - تیتراسیون ها - یون های فلزی - شناساگرها - كمپلكس سنجی - تیتراسیون مستقیم - تیتراسیون جانشینی - تجزیه وزنی - رسوبگیری - تهیه محلول - رسوب دهنده - کینولینفهرست مطالب


فصل اول / شیمی تجزیه


مقدمه


1- 1 نقش شیمی تجزیه


1- 2 روش های تجزیه کمی


1-3 طبقه بندی روش های تجزیه كمی


1- 4 مراحل تجزیه شیمیایی


1-4-1 انتخاب روش تجزیه


1-4-2 نمونه برداری


1-4-3 تهیه نمونه آزمایشگاهی-توزین نمونه


1-4-4 انحلال نمونه ها


1- 4- 5 جدا كردن اجسام مزاحم


1-4-6 اندازه گیری جسم مورد نظر


1-4-7 ارزیابی نتایج و برآورد میزان اطمینان آنها


فصل دوم / ارزیابی آماری داده های تجزیه ای


ارزیابی نتایج تجزیه ای


2- 1 تعریف چند اصطلاح


2- 1- 1 صحت و دقت


2- 1- 2 میانگین


2- 1- 3 مقدار میانه


2-2 روش های مختلف برای بیان دقت


2- 2- 1 گستره یا دامنه (W)


2- 2- 2 متوسط انحراف از میانگین


2- 2- 3 انحراف معیار استاندارد(S )


2- 2- 4 واریانس( )


2- 2- 5 انحراف استاندارد نسبی(RSD )


2- 3 روش حداقل مربعات


2- 4 انواع خطاها در نتایج به دست آمده از آزمایش


2- 4- 1 خطاهای معین


(الف) خطای روشی


(ب) خطای دستگاهی


(پ) خطای شخصی


2- 4- 2 آشکار سازی خطاهای معین


(الف) نمونه های شاهد


(ب) نمونه های استاندارد


(پ) تجزیه مستقل


(ت) اندازه نمونه


2- 4- 3 خطای نامعین


2- 5 محدوده اطمینان


آزمون مقایسه یك میانگین تجربی با مقدار حقیقی برای تشخیص خطای معین:


2-6 مقایسه دو میانگین تجربی


2- 7 نحوه رد داده های مشكوك


2- 7- 1 آزمون Q


2- 7- 2 آزمون Tn


2-8 آزمون F یا آزمون مقایسه دقت اندازه گیر ی ها


فصل سوم / محلول سازی


3- 1 تعاریف و روابط غلظت گونه در محلول


3-1-1 غلظت مولی


مولاریته تجزیه ای


مولاریته تعادلی یا گونه


3- 1- 2 نرمالیته- N


3- 1- 3 مولالیته- m


3- 1- 4 غلظت درصدی


3- 1- 5 قسمت در میلیون- ppm


تابع p


3- 2 معادله های شیمیایی و استوکیومتری واکنش


محاسبه نتایج از داده های وزنی


مراحل موزانه به روش اكسایش – كاهش


فصل چهارم / تیتراسیون تشكیل كمپلكس


4- 1 تشكیل كمپلكس و انواع لیگاندها


4- 2 تیتراسیون های كمپلكس سنجی


خواص اسید ی EDTA


محاسبه مقادیر  برای محلول EDTA


4-2-1 كمپلكس های EDTA با یون های فلزی


4- 2- 2 ثابت تشكیل كمپلكس


4-2-3 ثابت تشكیل مشروط كمپلكس


4- 2- 4 اثر عوامل كمپلكس دهنده دیگر بر تیتراسیون های EDTA


4- 3 شناساگرها برای تیتراسیون های كمپلكس سنجی با EDTA


4- 4 روش های تیتراسیون كمپلكس سنجی با EDTA


4- 4- 1 تیتراسیون مستقیم


4- 4- 2 تیتراسیون معكوس


4- 4- 3 تیتراسیون جانشینی


فصل پنجم / تجزیه وزنی


5- 1 تهیه محلول


5- 2 رسوب گیری


5- 3 هضم رسوب


5- 4 صاف کردن و شستشوی رسوب


5- 5 خشک کردن و تبدیل رسوب به فرم قابل توزین


5- 6 محاسبات نهایی


5- 7 رسوب گیری از محلول همگن


5- 8 کاربردهای تجزیه وزنی


عوامل رسوب دهنده


1- عوامل رسوب دهنده معدنی


2- عوامل كاهنده


3- عوامل رسوب دهنده آلی


دی متیل گلی اكسیم


فصل ششم / حلالیت رسوب ها


6- 1 تشکیل رسوب در یک محلول


6- 2 اثر یون مشترک بر تعادلات حلالیت


6- 3 اثر واکنش های جانبی بر روی حلالیت رسوبها


6- 4 اثر عوامل کمپلکس کننده بر روی حلالیت رسوب ها


6- 5 اثر pH بر روی حلالیت رسوبها


6-6 جدا کردن یون ها با کنترل غلظت یون رسوب دهنده


6- 7 تیتراسیون های رسوبی


6- 8 تیتراسیون رسوبی مخلوط یون ها


6-9 تشخیص نقطه پایانی در تیتراسیون های رسوبی


6- 9- 1 روش موهر


6- 9- 2 روش ولهارد


6- 9- 3 روش فاجانز


فصل هفتم / اسید – باز


7-1 محلول های استاندارد


7- 1- 1 محاسبات مربوط به داده های حجمی


7-2 تیتراسیون اسید – باز


7- 2- 1 شناساگرهای اسید – باز


برخی از شناساگرهای متداول


7- 2- 2 تیتراسیون اسید قوی با باز قوی


7- 2- 3 تیتراسیون باز قوی با اسید قوی


7- 3 محلولهای بافر


7- 3- 1 محاسبه pH محلول بافر


7- 3- 2 طرز تهیه محلولهای بافر


7- 4 تیتراسیون اسیدهای ضعیف و بازهای ضعیف


فصل هشتم / گزیده ای از روشهای دستگاهی


الكتروشیمی


الکترود


پتانسیل مطلق الکترود


انواع الکترود شاهد


الکترود استاندارد هیدروژن (S.H.E)


الکترود کالومل (Hg2Cl2)


الکترودهای نقره-کلریدنقره :


الکترود شناساگر فلزی


الکترودهای نوع اول


الکترودهای نوع دوم


الکترود نوع سوم


فلزات مورد استفاده در الکترود شناساگر فلزی


الکترولیز


اصول رسانش الکترولیتی


مسیر جریان الکترونها در الکترولیز


عوامل موثر بر رسانش الکترولیتی


استوکیومتری الکترولیز


الکتروگراویمتری


ویژگی الکترودهای مورد استفاده در الکتروگراویمتری


جداسازی الکترولیتی فلزات


pH سنجی


8- 1- الکترود شیشه ای


تصحیح دستگاه pH سنج


8- 2 کاربردهای pH سنجی


8- 2- 1 تعیین غلظت یک محلول اسیدی یا بازی


8- 2- 2 تعیین ثابت تعادل یک اسید یا باز ضعیف


رسانایی سنجی


8- 3 رسانایی الکتریکی


8- 3- 1 رسانایی مخصوص


8- 3- 2 رسانایی هم ارز الکتریکی


8-4 شرح دستگاه


8- 5 کاربردهای رسانایی سنجی


8- 5- 1 تیترکردن رسانایی سنجی برای تعیین غلظت یک محلول مجهول


8-5-2 اندازه گیری حاصلضرب انحلالی نمکهای کم محلول


8-5-3 اندازه گیری ثابت تفکیک اسید ضعیف


طیف سنجی نشر شعله ای


طیف سنج نشر شعله


8-6 شرح دستگاه


8-6-1 سیستم ورودی نمونه


8-6-2 شعله


8-6-3 تکفام ساز


فصل نهم / بخش عملی


تیتراسیون های اسید - باز


بخش عملی


روش كار


بخش عملی


تعیین غلظت محلول مجهول سودو سدیم كربنات توسط محلول كلرید ریك اسید


روش كار


تیتراسیون های اكسایش – كاهش


منگانومتری


یدومتری


بخش عملی


دستور کارآزمایش تیتراسیون های اكسایش – كاهش


روش كار


بخش عملی


تعیین درصد وزنی سدیم نیتریت موجود در نمونه جامداز سنگ معدن توسط محلول استاندارد KMnO


روش كار


تیتراسیون تشكیل كمپلكس (كمپلكسومتری)


اندازه گیری سختی آب


بخش عملی


روش كار


وزن سنجی Gravimetry


اندازه گیری نیكل به روش وزن سنجی رسوبی با دی متیل گلی اكسیم DMGO


بخش عملی


آزمایش - اندازه گیری نیكل به روش وزن سنجی رسوبی با DMGO


روش كار


تیتراسیون های رسوبی – روش های نقره سنجی


روش موهر


بخش عملی


روش كار


روش موهر


روش ولهارد


بخش عملی


روش كار


روش ولهارد


بخش عملی


آزمایشهای pH سنجی


آزمایش 1: سنجش باز قوی توسط اسید قوی


آزمایش 2: سنجش اسید ضعیف توسط باز قوی


آزمایش 3: سنجش اسید سه ظرفیتی توسط بازقوی


آزمایش 4: سنجش یک کاتیون توسط بازقوی


بخش عملی


آزمایشهای رسانایی سنجی


آزمایش 1: سنجش اسید قوی توسط بازقوی


آزمایش 2: سنجش اسید ضعیف توسط باز قوی


آزمایش 3: سنجش اسید ضعیف توسط باز ضعیف


آزمایش 4: سنجش مخلوط اسید قوی و اسید ضعیف توسط باز قوی


آزمایش 5: سنجش یون هالید توسط نقره نیترات (واکنش رسوبی )


آزمایش 6: تعیین رسانایی هم ارز محلولهای الکترولیت قوی دررقت بی نهایت


آزمایش 7: اندازه گیری حاصلضرب انحلالی نقره کلرید به روش رسانایی سنجی


آزمایش 8: اندازه گیری ثابت تفکیک استیک اسید به روش رسانایی سنجی


بخش عملی


طیف سنجی نشر شعله ای


آزمایش 1: اندازه گیری مقدار  در آب آشامیدنی


آزمایش 2: اندازه گیری مقدار پتاسیم شیر


طرز تهیه محلولهای استاندارد پتاسیم


بخش عملی


طیف سنجی فرابنفش و مریی


اجزای یك دستگاه طیف سنج UV-VIS


بخش اول: تعیین طول موج جذب ماكزیمم


روش كار


بخش دوم: تعیین غلظت كبالت در یك محلول ناشناخته را با استفاده از جذب آن محلول در طول موج جذب ماكزیمم


روش كار


واژه یاب

تعداد خرید
تمامی حقوق این سایت متعلق به انتشارات نوآور می باشد ( پیاده سازی خضرایی )